Abschiedsfest Kulturhaus - Kultúrháza ünnepsége

  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
Emmrich Ferdinand, Zimmermann Alfred, Krén Ferenc
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget
  2008 Abschiedsfest im Kulturhaus
2008 Kultúrháza ünnepséget